SCURT ISTORIC AL ŞCOLII GIMNAZIALE VATRA MOLDOVIŢEI

 

Şcoala Gimnazială Vatra Moldoviţei a funcţionat mai întâi într-un corp de clădire construit în anul 1860, construcţie ce a fost ridicată cu sprijinul sătenilor, care au considerat dintotdeauna copiii principala lor avuţie. Şcoala a fost  zidită pentru ,,primenirea cu învăţătură a odraslelor”. (preot Dr. Părăsilă)

În timpul primului război mondial clădirea şcolii a fost distrusă într-un incendiu, dar în 1920, la iniţiativa învăţătorului Gheoghe Dan, comunitatea se mobilizează şi ridică o nouă şcoală. Astfel că, în anul 1924, comuna se poate lăuda cu o şcoală modernă  pentru acele timpuri, cu 4 săli de clasă la care se adăuga locuinţa directorului.

Anul 1970 impune, datorită numărului mare al copiilor ce trebuie instruiţi şi educaţi, un nou efort material al locuitorilor, efort ce se va concretiza într-o nouă clădire, adăpostind 12 săli de clasă, o sală a profesorilor şi 2 săli de grădiniţă.

Astăzi, programul de învăţământ se desfăşoară într-un singur schimb, activitatea derulându-se în 26 săli de clasă, 2 biblioteci, 2 cabinete de informatică, 1 teren de sport amenajat. Există spaţii sanitare în interiorul și în exteriorul corpului clădirii.

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței este o unitate de învăţământ preuniversitar acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. Școala Gimnazială Vatra Moldoviței are personalitate juridică şi are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.

Managementul la Școala Gimnazială Vatra Moldoviței este asigurat in conformitate cu prevederile legale. Școala Gimnazială Vatra Moldoviței este condusă de Consiliul de Administraţie și de Director.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Școlii Gimnaziale Vatra Moldoviței se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: Consiliul Profesoral, organizaţiile sindicale, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale.

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței funcţionează pe baza Regulamentului Intern actualizat anual, iar structura organizatorică este descrisă prin Organigramă.Conţinutul Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse la cunoştinţa tuturor angajaţilor, elevilor şi părinţilor, în vederea asigurării cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în raport cu Școala Gimnazială Vatra Moldoviței.

Comments are closed.